PRESSEMELDING

       Aurskog, 11. sept. 2002

 

 

 

Nasjonal dugnad for å redde elbilen TH!NK og norsk miljøsatsing!

 

Etter at Ford nylig bestemte seg for å trekke seg ut av Think Nordic, står miljøsatsingen og det høykompetente miljøet rundt el-bilen i fare for å gå i vasken dersom ikke de nødvendige tiltak fra det offentlige blir gjennomført umiddelbart. Derfor har de ansatte ved Think Nordic gått sammen for å redde de 120 arbeidsplassene, spisskompetansen og Norges framtredende plass i satsingen på utslippsfrie biler.

 

Aksjonsgruppa “Think Nå” ble etablert etter initiativ fra lokalavdelingene til Fellesforbundet, NITO (Norges Ingeniørorganisasjon) og NIF (Norske Sivilingeniørers Forening) ved Think Nordic AS 10. september 2002. Aksjonsgruppa er overbevist om at myndighetene må spille en nøkkelrolle for at Think skal bli bærekraftig økonomisk.

 

De ansatte ved Think Nordic ønsker å minne statsminister Kjell Magne Bondevik hva han blant annet sa under åpningen av elbilfabrikken i Aurskog i november 1999:
”- Alle statlige organer pålegges å kjøpe elbil der det er mulig”.

 

Så langt har 14 kommuner gått til innkjøp av 39 TH!NK city. Gjennom statskjøpsavtalen har statlige etater kjøpt 5 TH!NK city. Det betyr at stat og kommune så langt har kjøpt under 5 promille av den totale produksjonen på 1.006 biler!

 

- Det finnes ikke et bedre tidspunkt for Regjeringen å rette opp dette inntrykket på. Bondevik har nå muligheten til å sette oljelandet Norge på kartet innen miljøvennlig bilproduksjon. Dessuten har Think Nordic unik teknologisk spisskompetanse, som kan forsvinne. Om 14 dager er det for sent. Da kan 120 distriktsarbeidsplasser være tapt. Derfor krever vi handling nå, sier leder av aksjonsgruppa ved Think Nordic, Jørgen Dale.

 

I tillegg vil aksjonsgruppa ha lov for innføring av nullutslippsbiler, fritak for firmabilbeskatning, adgang for elbiler i kollektivfelt og direkte økonomisk støtte ved kjøp av elbil.

 

Med unntak av Senterpartiet, har ingen rikspolitikere ytret ønske om at Think Nordic bør reddes.

- Betyr det at resten av de politiske partiene vil sitte med hendene i fanget og se at landets eneste bilfabrikk og en spydspiss i internasjonal miljøsarsing blir lagt ned?, spør Jørgen Dale.

 

Den nye modellen TH!NK city vil ha en kjørelengde på inntil 125 kilometer, mot inntil 85 kilometer på den forrige modellen. I tillegg til den økte kjørelengden, har bilen fått et nytt og spennende design. Utstyrsnivået er forbedret med blant annet servostyring, ABS-bremser, elektriske vinduer og doble airbager. – Økt offentlig innsats for miljøet gjennom de tiltak vi foreslår, er forutsetningen for at denne nye modellen skal nå forbrukerne, sier Dale.

 

Kontaktpersoner ved Aksjonsgruppa ”Think Nå”
(I tillegg til via sentralbordet 63 85 45 00):

Jørgen Dale (NIF), tlf. 997 08 072

Arvid Østnes (NITO, tlf. 480 45 494

Odd Lillefoss (Fellesforbundet), 924 02 650

Trym Helbostad, tlf. 906 33 543

 


Think Nå – programerklæring

 

Think Nå ble etablert etter initiativ fra lokalavdelingene til Fellesforbundet, NITO og NIF ved Think Nordic AS 10. September 2002. Think Nå er en aksjonsgruppe som er åpen for alle som ønsker å støtte en videre produksjon av elbilen Think.

 

Formål

Aksjonsgruppen skal arbeide for at Think skal bli drevet videre i Norge som en ledende produsent av elektriske biler.

Virkemidler

Aksjonsgruppen er overbevist om at myndighetene må spille en nøkkelrolle for at Think skal bli et økonomisk bærekraftig foretak. Think Nå vil derfor fokusere sin aktivitet mot myndighetene. Hovedkravet er at myndighetene skal legge til rette og lage insentiver slik at elbilproduksjon kan tiltrekke seg investorer, og bli en norsk vekstnæring. Vi ønsker i første omgang å få gjennomslag for følgende tiltak fra myndighetene:

 

1.  Lov for innføring av 0-utslippsbiler. Norge bør innføre krav om at minst 2% av det totale salget til norske bilimportører må være 0-utslippsbiler fra 2004. Denne andelen bør økes lineært til 20% i 2013. Loverket bør utformes med mulighet for å omsette 0-utslippskvoter, slik at ikke alle bilmerker må etablere sin egen produksjon av 0-utslippsbiler.

2.  Fritak for firmabilbeskatning. Dagens Think som firmabil gir et påslag på 124200 kr på inntekten (antatt 5 mil pendlevei til jobben). Ved 40% skatt innebærer det en ekstra skatt på 49 680kr. Dette er urimelig, siden en elbil har begrenset rekkevidde, og derfor ikke kan benyttes som privatbil i samme grad som en vanlig bil.

3.  Adgang for elbiler til kollektivfelt. Dette vil gjøre elbiler mer attraktivt, og øke markedet.

4.  Pålegge offentlige etater å velge elbil der det er praktisk mulig. Til nå har stat og kommune kjøpt 44 Thinkbiler (5 til statlige instanser, 39 til kommuner).

5.  Direkte støtte ved kjøp av elbil. Staten bør innføre direkte subsidier i en overgangsperiode til privatpersoner som kjøper elbil etter modell fra Drammen kommune.

 

 

Motivasjon

Norge har et særlig ansvar som miljønasjon og en stor oljeprodusent for å drive frem utviklingen av ny, forurensningsfri teknologi. Veitrafikken står for 21% av Norges totale CO2 utslipp. I tillegg er det store lokale forurensingsproblemer pga. forbrenningsbiler. Gjennom Think har Norge en reell mulighet til å gjøre noe for miljøet, og ikke bare bruke store ord i festtaler.

 

Think representerer den eneste tilgjengelige 0-utslippteknologien for biler idag. Med dagens industrialiserte teknologi kan man lage elbiler med en rekkevidde på opp mot 200 km. Det er tilstrekkelig for å dekke en betydelig del (trolig 10%) av personbil- og varebilmarkedet. Think’s teknologi er svært lik brencelcelleteknologien. Think kan dermed danne grunnlag for utvikling og produksjon av brenselcellebiler i fremtiden.

 

Regjeringen har uttalt at kunnskapsbasert industri er et satsningsområde. Think er en kunnskapsintensiv bedrift med et enormt vekstpotensiale. Think er allerede verdensledene når det gjelder design, utvikling og produksjon av 0-utslippsbiler. I tillegg er det allerede investert mer enn 1 mrd nok i Think. Det vil derfor være fornuftig for Norge å satse på Think for å nå målet om å bygge opp kunnskapsintesiv industri.

 

Enhver bedrift som skal ha mulighet for en vellykket vekst ute, må ha et solid hjemmemarked. Selv det lille markedet for biler i Norge (omlag 100 000 per år) er tilstrekkelig for å skape en slik plattform, dersom det er politisk vilje til å satse på 0-utslippsbiler. Med Norges generelt høye bilpriser og lave elpriser vil det være enkelt å etablere et økonomisk interessant hjemmemarked.

 

Det største hinderet for at elbiler selges i store entall er den høye produksjonsprisen. Elbiler er per dags dato betydelig dyrere å produsere enn forbrenningsbiler. Dette skyldes ikke at teknologien er dyrere i seg selv, men at konvensjonelle biler produseres i betydelig høyere volum. Dette er en høna-og-egget problemstilling. Så lenge batteribiler er dyre vil markedet være lite, og produksjonsvolumet lavt. Og så lenge produksjonsvolumet er lavt vil batteribiler være dyre. Det er kun myndighetene som har mulighet til å løse dette problemet. Myndighetene må gi fødselshjelp til det første egget ved å skape et økonomisk bærekraftig marked. Ved å danne grunnlag for en stabil produksjon av 5000 elbiler per år vil et meget viktig skritt være tatt på veien mot lave produksjonskostnader. Dette tilsvarer en markedsandel på omlag 5% av det norske markedet. Neste store kutt i kostnader vil komme ved en stabil produksjon på 20-30.000 biler året. Dette tilsvarer 20 – 30% av det norske markedet. Det norske markedet kan selvsagt ikke være det eneste Think satser på, men som illustrert her kan det utgjøre en betydelig del av plattformen for å komme videre.

 

I dagens trusselbilde oppfatter de fleste miljøkatastrofer som en større trussel enn krig. Til tross for dette bruker Norge mye større ressurser på våpen og militæret enn på utvikling av miljøteknologi. Bare utviklingen av USAs neste jagerfly subsidieres med 100 millioner kroner av den norske stat. Det er ikke engang bestemt om Norge skal kjøpe dette flyet.

 

Norge har med en helhjertet satsning på Think mulighet til å profilere seg som et miljøland, og gå  foran i kampen for en bærekraftig verden.