Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Nærings – og handelsdepartementet

Einar Gerhardsens plass 1

0030 Oslo

 

Kopi:      Miljøvernminister Børge Brende

                Medlemmer av Stortingets næringskomité

                Medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomité

Ledelsen i SND og Norsk Forskningsråd

Ordfører og rådmann i Aurskog-Høland kommune

Bellona

Mediene

 

 

                                                                                                     17. september 2002

 

 

Det offentliges engasjement i det fremtidige arbeid for elektriske biler i Norge

 

 

Jeg viser til vårt møte den 30. august, der jeg på vegne av Ford Motor Company redegjorde for selskapets beslutning om å avslutte sitt engasjement i selskapet Think Nordic.

 

Ford Motor Company tok beslutningen fordi selskapet vil satse på brenselcelleteknologi i sitt arbeid for å levere en utslippsfri bil til massemarkedet. Samtidig understreket vi at elektriske biler som TH!NK city kan ha en viktig fremtid som en utslippsfri bybil, men på helt andre premisser enn i dag.  Et privat selskap kan ikke løfte et slikt prosjekt alene. Elektriske batteribiler må sees som et felles samfunnsansvar mellom private og offentlige interesser.

 

Med dette som utgangspunkt er det nedsatt en arbeidsgruppe med det mål å finne nye investorer som er villige til å overta selskapet Think Nordic i Aurskog. Arbeidsgruppen og de ansatte arbeider intenst med å utvikle en forretningsplan som kan etablere realistiske drøftelser og forhandlinger med slike potensielle investorer.

 

Troverdigheten i en slik forretningsplan er helt avhengig av et vesentlig større offentlig engasjement i utvikling, produksjon og salg av elektriske biler. Et slikt engasjement bør først og fremst manifestere seg i langt bedre incentiver og rammebetingelser for brukerne av elektriske biler enn i dag. Det handler ikke her om å subsidiere selskaper eller arbeidsplasser, men om å investere i miljøet og fremtiden ved å gi klare fordeler til dem som ønsker å bruke elektriske batteribiler fremfor bensindrevne biler. Uten slike brukerfordeler vil ikke elektriske biler være tilstrekkelig attraktive for mange nok.

 

Arbeidsgruppen og Ford Motor Company anerkjenner de bidrag som alt er gitt av norske myndigheter. Men samtidig har vi måttet erkjenne at incentivene og rammebetingelsene ikke har vært gode nok. Vi vil derfor be regjeringen – i tillegg til de incentiver og rammebetingelser som alt ligger på plass – å forplikte seg på et konkret program for fremme av miljøbiler basert på elektrisitet. Dette programmet bør omfatte:

 

·          Åpning av bussfilene for elektriske biler, et viktig incentiv for bilbrukere i storbyer.

 

·          Fjerning av firmabilbeskatning på elektriske biler, et tiltak som kan gi betydelig økning i selskapskjøp av elektriske biler.

 

·          En klar forpliktelse fra sentrale myndigheter og statlige institusjoner om å kjøpe 500 elektriske biler per år i de neste fem år.

 

·          Å opprette et fond på 50 millioner kroner per år i fem år fremover for å refundere privatkjøpere av elektriske biler en betydelig del av kjøpsprisen. Slike incentiver, som finnes i flere europeiske land, bør ligge på mellom 40 og 60 prosent av innkjøpsprisen.

 

·          Vurdere om det kan være andre ressurser/muligheter knyttet til utviklingen av miljøteknologi som kan anvendes til fordel for utviklingen av elektriske batteribiler.

 

 

Et slikt program fra myndighetenes side er en forutsetning for å innlede reelle forhandlinger med andre mulige investorer i Think Nordic. Uten disse incentivene og rammebetingelsene er det etter arbeidsgruppens oppfatning urealistisk å bygge en troverdig forretningsplan som kan tiltrekke nye investorer.  Konsekvensene vil være at Think Nordic i Aurskog blir nedlagt, at den høye teknologiske og miljømessige kompetansen forvitrer, og at et svært spennende kapittel i Norges miljøsatsing er over.

 

 

Arbeidsgruppen har som mål å legge frem en realiserbar forretningsplan for styret i Think Nordic den 27 september. To hovedkriterier ligger i bunnen for arbeidet med planen:

 

·          Minimalisering av kostnadene ved salg, distribusjon og service ved å identifisere et mindre antall konsentrerte markeder.

 

·          En attraktiv pris og høy kjøpermotivasjon som oppnås ved hjelp av engasjement fra nasjonale og lokale myndigheter.

 

 

Arbeidsgruppen tror at dersom norske myndigheter forplikter seg på den ovennevnte program, har vi en realistisk mulighet til forhandle med investorer som kan utvikle bærekraftig forretningsvirksomhet ved miljøbedriften i Aurskog. Vi understreker imidlertid at det å finne nye investorer er meget krevende, og at selv med et vesentlig sterkere engasjement fra myndighetenes side, er det ikke gitt at det blir mulig å finne nye eiere til Think Nordic.  Det er vår oppfattning at de incentiver vi ber om i Norge, også må implementeres i andre europeiske for å sikre fremtiden til elektriske batteribiler.

 

 

På bakgrunn av styremøtet 27. september ber vi om at regjeringen så fort som mulig signaliserer sitt syn på det program vi har foreslått. Vi tør derfor be om å få komme tilbake til næringsministeren i begynnelsen av neste uke omkring dette spørsmålet.

     

 

Norge har tatt mål av seg til å være en ledernasjon innen miljø og miljøteknologi. I tilknytning til internasjonale avtaler om miljø og utvikling har Norge en framskutt posisjon, og det brukes betydelige midler på forskning omkring alternative energikilder. I Think Nordic har Norge den fremste bedriften i verden innen produksjon av elektriske biler. Ford Motor Company har lagt inn betydelig engasjement og investeringer for å komme så langt, i nært samarbeid med usedvanlig dyktige og engasjerte medarbeidere i bedriften. Dersom norske myndigheter innfører de incentiver og rammebetingelser som arbeidsgruppen her ber om, viser Norge det samfunnsansvar som satsingen på elektriske biler forutsetter.

 

 

 

 

Vennlig hilsen,

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Sviggum

Visepresident i Ford Motor Company, Europa

Leder av arbeidsgruppen ved Think Nordic